Czytasz: Strona główna

Klub Gazety Polskiej


 

Zmiany tylko na lepsze!

Na naszej li??cie jest 23 kandydat??w do Rady Powiatu, 4 do Rady Gminy Siekierczyn i dwie kandydatki do Sejmiku Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego. Nasza wygrana to szansa na now─? jako??─? w funkcjonowaniu powiatu, gmin i wojew??dztwa. B─?d??cie z nami podczas tej trudnej walki.
Szanowni Pa??stwo,
potrzebujemy zmian w Naszej Ma??ej Ojczy??nie. Ale potrzebujemy zmian pozytywnych, prze??amuj─?cych to, co od wielu lat j─? n─?ka, tj. brak rozwoju, stagnacj─?, poczucie, ??e nic si─? nie da zmieni─?, to ??e m??odzi, wykszta??ceni ludzie dos??ownie uciekaj─? do wi─?kszych aglomeracji lub za granic─? cz─?sto tak??e z powodu dzia??a?? w??adz samorz─?dowych.

W tym celu koniecznym staje si─? wzrost naszej aktywno??ci. Je??li Pa??stwo zgadzacie si─? z nami to jeste??my na dobrej drodze do rozpocz─?cia zmian. Tak wiem, ??e nie b─?dzie to ??atwe, ??e b─?dzie to trudny i d??ugi proces. Dlatego nie chc─? obiecywa─? Ô??gruszek na wierzbieÔ?Ł, chc─? zaprosi─? Was do wsp????pracy i pokaza─? moje spojrzenie na nasze miasto i powiat.

Co najwa??niejsze nie jestem sam. Wok???? mnie s─? ludzie bardzo kompetentni, uczciwi, kt??rych cz─?sto znacie znacznie lepiej ni?? mnie. Razem mo??emy wiele, bo wiemy, ??e zmiany na lepsze s─? konieczne.
Dlatego Ô??Zmiany tylko na lepsze!Ô?Ł to nasze wiod─?ce has??o w tych wyborach.


Dlaczego Prawo i Sprawiedliwo??─? ?

Dzi?? przed kolejnymi wyborami samorz─?dowymi musimy podj─?─? wsp??ln─? decyzj─? i wybra─? ludzi, kt??rzy b─?d─? nas reprezentowa─? na tym szczeblu rz─?dzenia. Powinny to by─? osoby, co do kt??rych nie mamy w─?tpliwo??ci, ??e sw??j interes widz─? w pa??stwie dobrze funkcjonuj─?cym na ka??dym poziomie zarz─?dzania, gdzie praca idzie w kierunku stworzenia mechanizm??w w??adzy dzia??aj─?cych w interesie wszystkich obywateli. Prawo i Sprawiedliwo??─? jest ugrupowaniem, kt??re od prawie czternastu lat walczy o Polsk─? jako normalne pa??stwo. Zbudowanie takiego organizmu jest mo??liwe tylko przy wsparciu zdecydowanej wi─?kszo??ci wsp????obywateli i we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Dlatego w samorz─?dzie, gdzie tworzy si─? podstawy pa??stwa i rozwi─?zuje zasadnicze problemy mieszka??c??w musz─? decydowa─? ludzie o zdecydowanej woli dzia??ania i bezkompromisowi w podejmowaniu decyzji. W strukturach PiS-u s─? osoby otwarte na wsp????prac─? i potrafi─?ce walczy─? o to co nale??y si─? nam od nadrz─?dnych struktur pa??stwa. Nie usprawiedliwiamy sytuacji w pozostawionej na zatracenie Polsce powiatowej i gminnej tym, ??e samorz─?d to co innego a w??adze centralne to inna bajka.

Zdecydowanie stoimy przy swoich pogl─?dach. Nie b─?dziemy zmienia─? szyld??w i nazw przy okazji ka??dych wybor??w. Nie wstydzimy si─? tego, ??e jeste??my zwi─?zani z ideami i programem Prawa i Sprawiedliwo??ci. Jest to bowiem program, kt??rego realizacja gwarantuje Polakom podniesienie standardu ??ycia. I to niezale??nie od miejsca zamieszkania czy statusu maj─?tkowego. To, ??e nazywaj─? nas Ô??politykamiÔ?Ł traktujemy raczej jako komplement, bo zadaniem polityka jest roztropne realizowanie wsp??lnego dobra. To jest nasz najwa??niejszy punkt programu.

Na pytanie: co mo??e da─? Prawo i Sprawiedliwo??─? dla mojej miejscowo??ci, gminy, powiatu. Dlaczego warto g??osowa─? na PiS? Moja odpowied?? jest prosta. PiS przeciwstawia si─? mi─?dzy innymi polityce aglomeracyjnej, jest przeciwny sztucznemu wzmacnianiu tylko wielkich o??rodk??w miejskich takich jak Wroc??aw oraz zdobywaniu dochod??w przez gminy jedynie przez oddawanie teren??w pod wiatraki , wysypiska odpad??w i obce sieci handlowe. Jako partia popiera r??wnomierny rozw??j na uczciwych zasadach. Wygrana w wyborach Prawa i Sprawiedliwo??ci to wzmocnienie gmin i powiat??w, a bezpo??rednie korzy??ci dla ich mieszka??c??w!

Gwarancja, ??e w??adze b─?d─? kierowa??y si─? zasadami uczciwo??ci, kompetencji, bez pob??a??ania cz─?stym patologiom w postaci nepotyzmu, arogancji i korupcji co skutecznie ogranicza pozytywne efekty dzia??a?? wszystkich obywateli.

G??os oddany na kandydat??w z listy Prawa i Sprawiedliwo??ci to g??os za dynamicznym rozwojem twojego miasta, gminy i powiatu Ô?? rozwojem na uczciwych zasadach, kt??ry jest udzia??em nas wszystkich.


Wojciech Zembik

Biuro PiS, pl. 3-go Maja 11/2, tel. 75 7226404, biuro@pisluban.pl | Zaloguj si─Ö | Materia┼é sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwo┼Ť─ç