Czytasz: Strona g┼é├│wna · Program dla Powiatu

Klub Gazety Polskiej


 


Program dla Powiatu

Wybory Samorz─?dowe 21 pa??dziernika 2018

PRAWO I SPRAWIEDLIWO??─?
  1. Program wyborczy
dla Powiatu Luba??skiego.

Szanowni Pa??stwo,
W nowej kadencji samorz─?du 2018-2023 zamierzamy dokona─? wielu zmian przede wszystkim w zakresie metod zarz─?dzania powiatem oraz sposobie podejmowania wa??nych decyzji. Nasz program wyborczy dla powiatu luba??skiego obejmuje pi─?─? obszar??w, w kt??rych naszym zdaniem nale??y dokona─? najwi─?cej zmian. Wi─?kszo??─? dzia??a?? obejmuje sfer─? polityki spo??ecznej.
1. Nowoczesna i efektywna administracja.
a. Wsparcie pracownik??w Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w podnoszeniu kwalifikacji oraz rozwoju kompetencji zawodowych.
b. Zmiana organizacji pracy dla optymalnego wykorzystania potencja??u ludzkiego.
c. Usprawnienie i poprawa jako??ci us??ug ??wiadczonych w urz─?dach Powiatu Luba??skiego.

2. W??a??ciwa realizacja polityki spo??ecznej.
a. Wsparcie i rozw??j form rodzinnej pieczy zast─?pczej.
b. Deinstytucjonalizacja pieczy zast─?pczej ( d─???enie do zmniejszania liczby dzieci umieszczanych w domach dziecka na rzecz umieszczania w rodzinach zast─?pczych).
c. Rozw??j specjalistycznego wsparcia dla opiekun??w zast─?pczych i ??rodowisk biologicznych dzieci.
d. Utworzenie ca??odobowego Powiatowego Domu Pomocy Spo??ecznej
e. Wzmocnienie systemu wsparcia dla ofiar przemocy oraz os??b dotkni─?tych kryzysem.
f. Stworzenie systemu opieki wytchnieniowej dla opiekun??w os??b niepe??nosprawnych.
g. D─???enie do likwidacji barier architektonicznych w budynkach u??yteczno??ci publicznej.
h. Dzia??ania wspieraj─?ce przedsi─?biorc??w i pracodawc??w.
i. Efektywne pozyskiwanie i wydatkowanie ??rodk??w Funduszu Pracy na tworzenie nowych a przede wszystkim trwa??ych miejsc pracy.

3. Wy??sza jako??─? ochrony zdrowia.
a. Utrzymanie poziomu referencyjnego NZOZ ?üu??yckie Centrum Medyczne.
b. Budowa bloku operacyjnego z pozyskanych ??rodk??w unijnych.
c. Zakup nowego cyfrowego RTG i tomografu komputerowego.
d. Rozw??j rehabilitacji ambulatoryjnej na bazie kontraktu z NFZ.
e. Remont oddzia????w chirurgii i laryngologii.
f. Utworzenie szpitalnego oddzia??u ratunkowego.
g. Utworzenie oddzia??u udarowego.
h. Otwarcie nowych kierunk??w specjalizacji (okulistyka, OIOM, ginekologia).

4. Wzrost bezpiecze??stwa.
a. Budowa systemu ostrzegania przed powodzi─?.
b. Budowa zbiornik??w retencyjnych na terenie powiatu.
c. Utrzymanie na wysokim poziomie stanu dr??g powiatowych.
d. Wsp????praca z samorz─?dami gminnymi i samorz─?dem wojew??dzkim w zakresie nowych inwestycji drogowych i utrzymania infrastruktury.

5. Rozw??j o??wiaty.
a. Doposa??enie szk???? przez zakup pracowni.
b. Realizacja bie??─?cych oraz nowych projekt??w europejskich.
c. Reagowanie na potrzeby lokalnych przedsi─?biorc??w i dostosowywanie kierunk??w kszta??cenia i szkole?? do rzeczywistych potrzeb.
d. W??─?czenie lokalnych pracodawc??w w proces kszta??cenia zawodowego w powiecie poprzez wprowadzenie wi─?kszej ilo??ci praktyk zawodowych oraz zawieranie porozumie?? mi─?dzy pracodawcami, szko??─? i urz─?dem pracy w zakresie subsydiowanego zatrudniania absolwent??w szk???? powiatowych.

Biuro PiS, pl. 3-go Maja 11/2, tel. 75 7226404, biuro@pisluban.pl | Zaloguj si─Ö | Materia┼é sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwo┼Ť─ç