Czytasz: Strona główna · Program dla Powiatu

Klub Gazety Polskiej


 


Program dla Powiatu

Wybory Samorządowe 21 października 2018

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  1. Program wyborczy
dla Powiatu Lubańskiego.

Szanowni Państwo,
W nowej kadencji samorządu 2018-2023 zamierzamy dokonać wielu zmian przede wszystkim w zakresie metod zarządzania powiatem oraz sposobie podejmowania ważnych decyzji. Nasz program wyborczy dla powiatu lubańskiego obejmuje pięć obszarów, w których naszym zdaniem należy dokonać najwięcej zmian. Większość działań obejmuje sferę polityki społecznej.
1. Nowoczesna i efektywna administracja.
a. Wsparcie pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w podnoszeniu kwalifikacji oraz rozwoju kompetencji zawodowych.
b. Zmiana organizacji pracy dla optymalnego wykorzystania potencjału ludzkiego.
c. Usprawnienie i poprawa jakości usług świadczonych w urzędach Powiatu Lubańskiego.

2. Właściwa realizacja polityki społecznej.
a. Wsparcie i rozwój form rodzinnej pieczy zastępczej.
b. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej ( dążenie do zmniejszania liczby dzieci umieszczanych w domach dziecka na rzecz umieszczania w rodzinach zastępczych).
c. Rozwój specjalistycznego wsparcia dla opiekunów zastępczych i środowisk biologicznych dzieci.
d. Utworzenie całodobowego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
e. Wzmocnienie systemu wsparcia dla ofiar przemocy oraz osób dotkniętych kryzysem.
f. Stworzenie systemu opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
g. Dążenie do likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej.
h. Działania wspierające przedsiębiorców i pracodawców.
i. Efektywne pozyskiwanie i wydatkowanie środków Funduszu Pracy na tworzenie nowych a przede wszystkim trwałych miejsc pracy.

3. Wyższa jakość ochrony zdrowia.
a. Utrzymanie poziomu referencyjnego NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne.
b. Budowa bloku operacyjnego z pozyskanych środków unijnych.
c. Zakup nowego cyfrowego RTG i tomografu komputerowego.
d. Rozwój rehabilitacji ambulatoryjnej na bazie kontraktu z NFZ.
e. Remont oddziałów chirurgii i laryngologii.
f. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego.
g. Utworzenie oddziału udarowego.
h. Otwarcie nowych kierunków specjalizacji (okulistyka, OIOM, ginekologia).

4. Wzrost bezpieczeństwa.
a. Budowa systemu ostrzegania przed powodzią.
b. Budowa zbiorników retencyjnych na terenie powiatu.
c. Utrzymanie na wysokim poziomie stanu dróg powiatowych.
d. Współpraca z samorządami gminnymi i samorządem wojewódzkim w zakresie nowych inwestycji drogowych i utrzymania infrastruktury.

5. Rozwój oświaty.
a. Doposażenie szkół przez zakup pracowni.
b. Realizacja bieżących oraz nowych projektów europejskich.
c. Reagowanie na potrzeby lokalnych przedsiębiorców i dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do rzeczywistych potrzeb.
d. Włączenie lokalnych pracodawców w proces kształcenia zawodowego w powiecie poprzez wprowadzenie większej ilości praktyk zawodowych oraz zawieranie porozumień między pracodawcami, szkołą i urzędem pracy w zakresie subsydiowanego zatrudniania absolwentów szkół powiatowych.

Biuro PiS, pl. 3-go Maja 11/2, tel. 75 7226404, biuro@pisluban.pl | Zaloguj się | Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość